Hotline: 1900 5555 92 Network Contact

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên Đầu tư - CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (PVCB CAPITAL) Ha Noi 15/11/2018
2 Trưởng ban Đầu tư - CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (PVCB CAPITAL) Ha Noi 15/11/2018
3 Trưởng ban Phát triển kinh doanh - CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (PVCB CAPITAL) Ha Noi 15/11/2018
4 Chuyên viên Phát triển kinh doanh - CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (PVCB CAPITAL) Ha Noi 15/11/2018
5 Chuyên viên Phát triển báo cáo - Phòng quản trị dữ liệu và báo cáo - Khối CNTT Ha Noi 14/11/2018
6 Chuyên viên phát triển - Phòng Ngân hàng điện tử - Khối CNTT Ha Noi 14/11/2018
7 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Đà Nẵng Da Nang 12/11/2018
8 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Đà Nẵng Da Nang 12/11/2018
9 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Đập Đá, Diêu Trì (Bình Định) Binh Dinh 09/11/2018
10 Chuyên viên Tuyển dụng Ha Noi 05/11/2018
11 Chuyên viên Quy hoạch và phát triển mạng lưới Ha Noi 05/11/2018
12 Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 05/11/2018
13 Chuyên viên PTKH Upper SME - TT Upper SME Ha Noi 02/11/2018
14 CV Phát triển, Phòng Ngân hàng điện tử, Trung tâm Quản trị ứng dụng, Khối CNTT Ha Noi 02/11/2018
15 Chuyên viên Phòng Quản trị dữ liệu và báo cáo Ha Noi 02/11/2018
16 Chuyên viên Phát triển Ứng dụng, Phòng Công nghệ Thẻ, Khối CNTT Ha Noi 02/11/2018
17 Giao dịch viên - Quảng Ngãi Quang Ngai 25/10/2018
18 Chuyên viên phát triển sản phẩm dịch vụ tài khoản - Khối KHDN Ha Noi 25/10/2018
19 Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân - Đà Nẵng (PVcomBank Sông Hàn) Da Nang 25/10/2018
20 Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động Ha Noi 17/10/2017
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.