Hotline: 1900 5555 92 Network Contact

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên Call Center, Phòng Dịch vụ và trả lời KH, Khối Vận hành Ha Noi 16/07/2018
2 Chuyên viên 2 Thúc đẩy bán và hỗ trợ cho vay, Phòng Cho vay, Khối KHDN Ha Noi 16/07/2018
3 Chuyên gia Thúc đẩy bán và hỗ trợ cho vay, Phòng Cho vay, Khối KHDN Ha Noi 16/07/2018
4 Chuyên viên Khách hàng Doanh Nghiệp - Cần Thơ, Cà Mau Can Tho
Ca Mau
16/07/2018
5 Chuyên viên Phòng Kiểm soát nội bộ - Khối Pháp chế và tuân thủ Ha Noi
Ho Chi Minh
12/07/2018
6 Chuyên viên cao cấp Phòng Kiểm soát nội bộ - Khối Pháp chế và tuân thủ Ha Noi 12/07/2018
7 Chuyên viên Kiểm soát sau cho vay sản phẩm tín chấp và Thẻ tín dụng, Phòng Cho vay, Khối KHCN Ha Noi 11/07/2018
8 Chuyên viên Kiểm soát sau cho vay sản phẩm vay có Tài sản đảm bảo, Phòng Cho vay, Khối KHCN Ha Noi 11/07/2018
9 Chuyên viên Thẩm định Thẻ (Hà Nội), Phòng Phê duyệt tín dụng, Trung tâm TTĐ & PDTD, Khối QTRR Ha Noi 11/07/2018
10 Chuyên viên quản lý tín dụng Khách hàng cá nhân - Quy Nhơn (Bình Định) Binh Dinh 11/07/2018
11 Phó phòng Cho Vay, Khối Khách hàng Doanh nghiệp Ha Noi 10/07/2018
12 Chuyên gia/Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng doanh nghiệp, Trung tâm TTĐ, Khối Tái thẩm & Phê duyệt Ha Noi 10/07/2018
13 Chuyên viên Hỗ trợ ứng dụng, Trung tâm Quản trị Ứng dụng, Khối CNTT Ha Noi 10/07/2018
14 CV Phát triển, Phòng Ngân hàng điện tử, Trung tâm Quản trị ứng dụng, Khối CNTT Ha Noi 10/07/2018
15 CV Phát triển (Ứng dụng Mobile), Trung tâm Quản trị ứng dụng, Khối CNTT Ha Noi 10/07/2018
16 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - Đức Trọng (Lâm Đồng), Quy Nhơn (Bình Định) Binh Dinh
Lam Dong
09/07/2018
17 Chuyên viên Quản lý tín dụng Khách hàng cá nhân kiêm Hỗ trợ tín dụng - Đức Trọng Lam Dong 09/07/2018
18 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Đức Trọng (Lâm Đồng) Lam Dong 09/07/2018
19 Kiểm soát viên - Đức Trọng (Lâm Đồng) Lam Dong 09/07/2018
20 Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 05/07/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.