Hotline: 1900 5555 92 Network Contact

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên báo cáo danh mục Ha Noi 12/08/2020
2 Thư ký hội đồng tín dụng phòng thư ký phê duyệt Ha Noi 12/08/2020
3 Thư ký Ủy ban tín dụng phòng thư ký phê duyệt Ha Noi 12/08/2020
4 Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Tiền Giang Tien Giang 10/08/2020
5 Giám đốc chi nhánh phụ trách khách hàng doanh nghiệp - Đồng Nai Dong Nai 06/08/2020
6 Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 05/08/2020
7 Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 05/08/2020
8 Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 05/08/2020
9 Chuyên viên vận hành hệ thống mạng và an ninh - K.CNTT Ha Noi 03/08/2020
10 Chuyên viên vận hành hệ thống máy chủ và lưu trữ (Linux/ VMWare) - K.CNTT Ha Noi 03/08/2020
11 Chuyên viên Thúc đẩy bán và hỗ trợ cho vay - Khối KHDN Ha Noi 03/08/2020
12 Trưởng bộ phận Kế hoạch và phân tích kinh doanh - Khối KHDN Ha Noi 03/08/2020
13 Chuyên viên Quản lý khách hàng KHCN/KHDN (Xử lý nợ KHCN/KHDN) Ha Noi
Ho Chi Minh
Can Tho
03/08/2020
14 Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Ha Noi 03/08/2020
15 Chuyên viên/Chuyên gia Kiến trúc và Giải pháp ứng dụng - Khối CNTT Ha Noi 03/08/2020
16 Chuyên viên Kiến trúc và Giải pháp hệ thống - Khối CNTT Ha Noi 03/08/2020
17 Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp - Đồng Nai Dong Nai 31/07/2020
18 Chuyên viên Quản lý tín dụng đơn vị, Khối Vận hành làm việc tại Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 29/07/2020
19 Chuyên viên nhắc nợ Phòng QL& cảnh báo nợ khối KHCN Ha Noi 28/07/2020
20 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Bình Định Binh Dinh 27/07/2020
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.