Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Việc làm nổi bật

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên gia Nghiên cứu phát triển sản phẩm chuỗi, Chuyên gia Nghiên cứu phát triển sản phẩm chuỗi - Văn phòng Quản lý dự án
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - khu vực Hà Nội, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Bình Dương, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Hồ Chí Minh, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Bình Dương, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Bắc Ninh, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Đà lạt, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Khánh Hòa, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - Trung tâm bán Hà Nội
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/06/2022
 • Location: Binh Dinh
 • Required Skills: Giao dịch viên - Làm việc tại Quy Nhơn
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Phó phòng Chính sách và Giám sát tài sản bảo đảm - Khối Tái thẩm & Phê duyệt
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: Da Nang
 • Required Skills: Trưởng Phòng định giá Miền Trung - Khối Tái thẩm & Phê duyệt, Trưởng Phòng định giá Miền Trung - Khối Tái thẩm & Phê duyệt
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Kiểm toán viên chính Ban Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán viên chính Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại Hồ Chí Minh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên viên Giám sát kinh doanh vốn mua bán ngoại tệ kinh doanh trái phiếu Chính phủ Khối Quản trị rủi ro
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại HCM và HN, Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại HN
 • Number of positions: 3
 • Posted: 23/06/2022
 • Location: Can Tho
 • Required Skills: Chuyên viên khách hàng cá nhân, Chuyên viên tín dụng, Chuyên viên khách hàng cá nhân - Vĩnh Long, Chuyên viên khách hàng cá nhân - Cần Thơ
 • Number of positions: 3
 • Posted: 23/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Giao dịch viên, Teller, nhân viên giao dịch, t24, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại
 • Number of positions: 6
 • Posted: 22/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.