Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chủ nhiệm kiểm toán (Phó phòng kiểm toán) Ban Kiểm toán nội bộ

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 6 - 8 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Accounting / Auditing / Tax, Banking
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

1. Trưởng nhóm/thành viên xây dựng kế hoạch hoạt đồng hành năm liên quan đến lĩnh vực, hoạt động được phân công.

2. Trưởng nhóm/thành viên lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc cho cá nhân và nhóm được phân công phụ trách trong phòng định kỳ hành tháng, quý

3. Trưởng nhóm/thành viên lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán được phân công phụ trách (lập kế hoạch, thực hiện và lập biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán) trình lãnh đạo trực tiếp soát xét.

4. Soát xét giấy tờ làm việc của các thành viên trong đoàn kiểm toán được phân công phụ trách.

5. Trưởng nhóm/thành viên thực hiện theo dõi, kiểm  tra tình hình khắc phục các kiến nghị sau kiểm toán; đánh giá công tác khắc phục kiến nghị của các đơn vị, Ban Điều hành.

6. Thực hiện  rà soát, đánh giá tính thích hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ  thống kiểm soát nội bộ;

- Thực hiện đánh giá mức phù hợp của các hoạt động ngăn ngừa, khắc phục những điểm yếu đã báo cáo, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với các lĩnh vực, hoạt động được phân công phụ trách trình lãnh đạo trực tiếp soát xét.

- Đưa ra đề xuất kiến nghị và tư vấn các biện pháp, giải pháp nhằm góp phần bảo đảm cho các hoạt động nghiêp vụ của PVcomBank phù hợp với các quy định của pháp luật;

7. Báo cáo lãnh đạo quản lý trực tiếp khi phát hiện các vấn đề yếu kém, tồn tại, các sai phạm của hệ thống kiểm soát nội bộ thuộc lĩnh vực được phân công

8.Trưởng nhóm/nghiên cứu tổng hợp/cho ý kiến sửa đổi bổ sung và thường xuyên hoàn thiện phương pháp kiểm toán cũng như các quy định hướng dẫn thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực, hoạt động được phân công phụ trách.

9. Tuân thủ các quy trình đảm bảo chất lượng công tác kiểm toán nội bộ đối với lĩnh vực, hoạt động được phân công phụ trạch ( Soát xét giấy tờ làm việc của các thành viên, dự thảo biên bản và báo cáo kiểm toán, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về dối tượng kiểm toán, tổ chức lưu trữ, cập nhật và sử dụng cơ sở dữ liệu trong phòng và cơ sở dữ liệu của Kiểm toán nội bộ.

10. Cập nhật nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Ngân hàng theo lĩnh vực hoạt động được phân công, từ đó đưa ra các ý kiến tư vấn, đề xuất trong việc áp dụng các văn bản pháp luật một cách hợp lý trong hoạt động của Ngân hàng.

11. Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho các thành viên trong phòng và thành viên Kiểm toán nội bộ về  các lĩnh vực hoạt động được phân công phụ trách.

12. Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, tham gia học và thi đạt các chứng chỉ nghề nghiệp phù hợp ( CPA, ACCA, thẩm định viên về giá, CFA,...) để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc.

13. Thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng hồ sơ rủi ro cho các đối tượng kiểm toán theo lĩnh vực, hoạt động được phân công

14. Tham gia các hoạt động đoàn thể, các hoạt động phong trào theo phân công của Lãnh đạo Kiểm toán nội bộ.

15. Thực hiện các công việc khác khi được phân công hoặc ủy quyền của lãnh đạo

Job Requirement

1. Kiến thức chuyên môn:

- Hiểu và nắm vững các quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ của PVcomBank liên quan đến lĩnh vực, hoạt động được phân công;

- Có kiến thức về pháp luật,tài chính ngân hàng, Quản trị rủi ro;

- Có kiến thức chuyên sâu về kiểm toán, kiểm toán nội bộ.

2. Yêu cầu về bằng cấp:

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán, kiểm toán,tài chính, ngân hàng, luật trở lên.

- Ngoài tiêu chuẩn trên, ưu tiên những ứng viên có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ kế toán, kiểm toán ( CPA, ACCA...) tài chính, thẩm định giá, luật sư...

3. Kinh nghiệm chuyên môn:

- Có tối thiểu 06 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc làm công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ. Trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm quản lý các lĩnh vực nêu trên;

- Đối với phó phòng phụ trách kiểm toán công nghệ thông tin, ngoài các tiêu chuẩn chung phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tối thiểu 05 năm;

- Đối với phó phòng phụ trách kiểm toán khối Nguồn vốn ( Treasury), ngoài tiêu chuẩn chung nêu  trên, phải có kinh nghiệm làm việc hoặc kiểm toán nội bộ trong lĩnh vực Nguồn vốn tối thiểu 01 năm.

3. Kỹ năng:

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, trình bầy tốt;

- Có kỹ năng quản lý nhóm;

-Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và tiếng anh giao tiếp

- Có kỹ năng thu thập, phân tích đánh giá, tổng hợp và báo cáo;

- Kỹ năng  tạo động lực cho các thành viên làm việc nhóm;

- Kỹ năng giải quyết xung đột;

 - Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

4. Phẩm chất khác:

- Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và theo quy định của PVcomBank

- Có phẩm chất đạo đức, tác phong sinh hoạt lành mạnh và không vi phạm pháp luật, có tinh thần đoàn kết nội bộ;

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực trong công việc

 

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.