Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia giám sát rủi ro hoạt động, Khối QTRR ( mảng công nghệ thông tin, Ngân hàng số)

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Banking
Deadline to Apply 31/01/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

 • Giám sát việc thực thi các chiến lược, chính sách, khung, quy trình quản lý rủi ro hoạt động trong ngân hàng.
 • Triển khai chương trình Tự đánh giá rủi ro hoạt động trên toàn hệ thống
 • Triển khai Thu thập dữ liệu tổn thất do rủi ro hoạt động trên toàn hệ thống
 • Nhận diện và phân tích trạng thái rủi ro hoạt động
 • Triển khai Kế hoạch duy trì, đảm bảo tính liên tục trong hoạt động kinh doanh.
 • Tiếp nhận các báo cáo về rủi ro hoạt động, xây dựng và hệ thống hóa cơ sở dữ liệu rủi ro hoạt động.
 • Phối hợp và hỗ trợ hiệu quả các Khối/Đơn vị kinh doanh để giúp Khối/Đơn vị kinh doanh quản lý, xử lý rủi ro hoạt động hàng ngày.
 • Phối hợp với Kiểm toán Nội bộ và các Khối/Đơn vị liên quan xác định các chỉ số rủi ro chính (KRIs) trong các quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng.
 • Phối hợp với Bộ phận Chính sách Rủi ro Hoạt động để đề xuất những thay đổi và biện pháp quản lý rủi ro hoạt động.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác, đào tạo, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro hoạt động cho các đơn vị và cán bộ nhân viên ngân hàng.
 • Thực hiện các báo cáo liên quan đến quản trị rủi ro hoạt động theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và của Ban Lãnh đạo Ngân hàng, cảnh báo các vấn đề tiềm tàng và đề xuất những biện pháp ngăn chặn.
 • Thực hiện công tác giúp việc Ủy ban QLRR theo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Khối QTRR.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng, Khối giao.
 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Phòng, bộ phận.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng. hoặc chuyên ngành IT
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro hoạt động hoặc kiểm toán nội bộ của một ngân hàng có uy tín. IT rick
 • Hiểu biết tốt về các quy trình tại các đơn vị quản lý và kinh doanh.
 • Hiểu biết tốt về các mặt quản trị rủi ro hoạt động, các chỉ số rủi ro trọng yếu, tự đánh giá chốt kiểm soát.
 • Có khả năng giải quyết công việc độc lập

 

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.