Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia Phát triển năng lực - Khối Quản trị nguồn nhân lực

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Human Resources, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Nhiệm vụ chuyên môn:

vXây dựng hệ thống đào tạo và phát triển nhân lực

•Chủ trì nghiên cứu, đánh giá nhu cầu đào tạo trên cơ sở khung năng lực/lộ trình đào tạo, phân tích kết quả đánh giá hiệu suất, đánh giá năng lực và mục tiêu kinh doanh để đề xuất kế hoạch đào tạo của từng đơn vị phụ trách

•Tham gia chính trong việc lập dự toán ngân sách và kế hoạch thực hiện theo năm/quý cho các đơn vị thuộc phạm vi chức năng của nhóm phụ trách.

•Theo dõi tình hình triển khai các chương trình đào tạo theo kế hoạch của nhóm và sử dụng nguồn ngân sách tương ứng và đưa ra các đề xuất cải tiến liên tục

•Tham gia chính trong việc xây dựng hệ thống khung năng lực, bản đồ học tập cho các chức danh thuộc chức năng nhóm quản lý

•Tham gia chính trong việc xây dựng chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn…công tác đào tạo trong phạm vi công việc và chức năng của nhóm

•Chủ trì nghiên cứu và thực hiện xây dựng bản đồ học tập cho các chức danh quản lý

•Phối hợp thực hiện các sáng kiến thúc đẩy văn hóa học tập trên toàn hệ thống

vPhát triển năng lực nhân sự

•Phân tích đối tượng đào tạo dựa trên kết quả hiệu suất, đánh giá năng lực, lộ trình phát triển nghề nghiệp, kế hoạch phát triển cá nhân để xác định các yêu cầu về năng lực cần đạt được

•Thống nhất với các đơn vị liên quan về mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, hình thức đào tạo, cách thức đánh giá hiệu quả sau đào tạo, thời gian, địa điểm và giảng viên thực hiện đào tạo.

•Lập tờ trình Ban Điều hành phê duyệt triển khai chương trình/chuỗi chương trình đào tạo

•Thiết lập các tiêu chí và hướng dẫn đánh giá đối tác/giảng viên. Tổng hợp kết quả đánh giá và đề xuất lựa chọn đối tác/giảng viên

•Phối hợp cùng đối tác/giảng viên phát triển tài liệu đào tạo/kịch bản huấn luyện/hướng dẫn kèm cặp theo đúng tiêu chuẩn của PVcomBank

•Xây dựng bản tin/thông báo để truyền thông hoặc tuyển sinh cho chương trình đào tạo đã thiết kế

•Kiểm soát và chủ động đề xuất các giải pháp điều chỉnh (nếu cần) nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả chương trình/chuỗi chương trình

•Thực hiện giảng dạy các khóa đào tạo theo sự phân công của lãnh đạo

Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo nhóm phân công.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học thuộc khối kinh tế hoặc khoa học quản lý, quản trị nhân lực.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu hoạt động ngân hàng, hiểu biết sâu về các sản phẩm dịch vụ tài chính, có kiến thức về các phương pháp phát triển nhân sự

Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm kinh doanh tài chính, và tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo trở lên.

Kỹ năng, phẩm chất: Khả năng thiết kế chương trình đào tạo xuất sắc, kỹ năng đào tạo và huấn luyện, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và đổi mới

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.