Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên tác nghiệp nguồn vốn và đầu tư, Trung tâm thanh toán, Khối VH

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 06/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Hỗ trợ các giao dịch Mua bán hẳn, mua bán kỳ hạn (Repo) Giấy tờ có giá là trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ Bảo lãnh với các Tổ chức tín dụng;Trái phiếu chính quyền địa phương.

•Theo dõi và Lập Báo cáo giao dịch đến hạn để thực hiện các giao dịch có liên quan trong ngày;

•Tiếp nhận phương án kinh doanh do của bộ phận kinh doanh (FO) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện đàm phán, thống nhất và ký kết các hợp đồng với khách hàng;

•Thực hiện các bút toán giao dịch trên các phần mền, dử dụng thành thạo các phần mềm tác nghiệp

•Lập lệnh chuyển tiền để thanh toán các chi phí liên quan đến giao dịch mua trái phiếu;

•Trao đổi và đôn đốc đối tác/ khách hàng chuyển tiền và hoàn tất các thủ tục đối chiếu tiền đi/về liên quan đến giao dịch ngân quỹ có hiệu lực trong ngày;

•Lập yêu cầu chuyển khoản điều tiền từ tài khoản CTCK về tài khoản Nostro PVComBank;

•Quản lý, lưu trữ/bàn giao/nhận gửi/gửi toàn bộ các hợp đồng giao dịch phát sinh; lưu trữ các hồ sơ pháp lý cần thiết của khách hàng;Lưu trữ các mẫu hợp đồng phục vụ hoạt động kinh doanh;

- Hỗ trợ việc soạn thảo, kiểm soát Hợp đồng Đầu tư và các Phụ lục liên quan (Mua bán/chuyển nhượng cổ phiếu, Mua bán chuyển nhượng GTCG, UTĐT, repo/quyền bán) không bao gồ m nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh trái phíeu doanh nghiệp.

•Phối hợp cùng đơn vị đầu mối soạn thảo (Khối NV&TTTC), Khối Pháp chế để soạn thảo và kiểm soát các Hợp đồng, các phụ lục, văn bản kèm theo (nếu có) phù hợp với phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

•Thực hiện kiểm soát giải ngân khoản đầu tư, sau khi hợp đồng đã được đơn vị đầu mối (Khối NV&TTTC ) ký kết với khách hàng

•Khởi tạo, nhập dữ liệu đầu tư và các điều chỉnh (nếu có) trên phần mềm quản lý

•Quản lý và lưu trữ hồ sơ khách hàng các giao dịch phòng thực hiện

•Thực hiện các công việc và thủ tục ký kết các văn bản liên quan đến việc là thành viên và mở tài khoản lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

-Đề xuất cải tiến, thay đổi phần mềm phù hợp và đáp ứng yêu cầu sản phẩm.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Job Requirement

•Tốt nghiệp ĐH hệ chính quy  các trường thuộc Khối kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán

•Có tối thiểu có 1năm kinh nghiệm trong các tổ chức tài chính, ưu tiên hoạt động trong bộ phận vận hành, thanh toán và đề xuất cải thiện quá trình vận hành.

•Hiểu rõ về các sản phẩm Nguồn vốn, Đầu tư.

•Có khả năng làm việc nhóm với thành viên đa dạng nhằm mang lại kết quả công việc  tối ưu.

•Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.