Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám đốc Phát triển năng lực kinh doanh - Trung tâm đào tạo - K.QTNNL

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Human Resources, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Nhiệm vụ quản lý:

•Xây dựng kế hoạch và quản lý các hoạt động, tổng hợp và báo cáo công tác đào tạo trong phạm vi chức năng của nhóm quản lý

•Đề xuất tuyển dụng và chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để thực hiện kế hoạch của nhóm

•Đề xuất khen thưởng, kỷ luật theo quy định và thẩm quyền. Hỗ trợ, huấn luyện kèm cặp các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc

•Tổ chức công việc, phân công nhân sự triển khai công việc thuộc chức năng của nhóm

Nhiệm vụ chuyên môn:

vXây dựng hệ thống đào tạo và phát triển nhân lực

•Xây dựng kế hoạch và kế hoạch ngân sách đào tạo hàng năm cho các chức danh thuộc phạm vi quản lý

•Quản lý và giám sát sử dụng nguồn ngân sách đào tạo đã được phê duyệt một cách hiệu quả

•Tham gia xây dựng hệ thống khung năng lực và chủ trì thực hiện xây dựng bản đồ học tập cho các chức danh thuộc phạm vi quản lý

•Tổ chức thực hiện phát triển và lưu trữ tài liệu đào tạo cho các chức danh thuộc phạm vi quản lý theo quy định chung của TTĐT

•Tham gia xây dựng và phối hợp thực hiện các sáng kiến thúc đẩy văn hóa học tập, văn hóa tổ chức trên toàn hệ thống

vPhát triển năng lực cho cán bộ nhân viên (không bao gồm các chức danh Lãnh đạo và Quản lý) thuộc các Khối kinh doanh

•Xác định nhu cầu, thiết kế chương trình, xây dựng nội dung, lựa chọn phương pháp đào tạo, phương pháp đánh giá sau đào tạo và đối tác/giảng viên cho các chương trình dành cho chức danh thuộc phạm vi quản lý

•Tổ chức thực hiện, giám sát, hỗ trợ học viên và tham gia đánh giá hiệu quả sau đào tạo cho các chương trình thuộc chức năng nhóm quản lý.

•Kiểm soát kết quả và đề xuất các giải pháp cải tiến hiệu quả cho các chương trình sau

Thực hiện các công việc khác do Giám đốc TTĐT&PTNL phân công.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học thuộc khối kinh tế hoặc khoa học quản lý, quản trị nhân lực.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, hiểu biết sâu về các sản phẩm dịch vụ tài chính, hiểu biết sâu về phương pháp phát triển nhân sự

Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm kinh doanh tài chính, 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý cấp nhóm trở lên.

Kỹ năng, phẩm chất: Năng lực lãnh đạo, khả năng thiết kế chương trình đào tạo xuất sắc, kỹ năng đào tạo và huấn luyện, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

People also viewed

Survey

Which channel do you know about PVcomBank Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.