Hotline: 1900 5555 92 Network Contact

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên báo cáo danh mục Ha Noi 12/08/2020
2 Thư ký hội đồng tín dụng phòng thư ký phê duyệt Ha Noi 12/08/2020
3 Thư ký Ủy ban tín dụng phòng thư ký phê duyệt Ha Noi 12/08/2020
4 Chuyên viên vận hành hệ thống mạng và an ninh - K.CNTT Ha Noi 03/08/2020
5 Chuyên viên vận hành hệ thống máy chủ và lưu trữ (Linux/ VMWare) - K.CNTT Ha Noi 03/08/2020
6 Chuyên viên Thúc đẩy bán và hỗ trợ cho vay - Khối KHDN Ha Noi 03/08/2020
7 Trưởng bộ phận Kế hoạch và phân tích kinh doanh - Khối KHDN Ha Noi 03/08/2020
8 Chuyên viên Quản lý khách hàng KHCN/KHDN (Xử lý nợ KHCN/KHDN) Ha Noi
Ho Chi Minh
Can Tho
03/08/2020
9 Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Ha Noi 03/08/2020
10 Chuyên viên/Chuyên gia Kiến trúc và Giải pháp ứng dụng - Khối CNTT Ha Noi 03/08/2020
11 Chuyên viên Kiến trúc và Giải pháp hệ thống - Khối CNTT Ha Noi 03/08/2020
12 Chuyên viên nhắc nợ Phòng QL& cảnh báo nợ khối KHCN Ha Noi 28/07/2020
13 Chuyên viên Hỗ trợ Quản lý khách hàng - Ủy ban, hội đồng Xử lý nợ Ha Noi 13/07/2020
14 Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN Ha Noi 04/12/2018
15 CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1) Ha Noi 18/04/2018
16 Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động Ha Noi 17/10/2017
17 Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT Ha Noi 05/08/2015
18 Chuyên viên Hỗ trợ vận hành thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ Ha Noi 05/08/2015
19 Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT Ha Noi 05/08/2015
20 Chuyên viên Tổng hợp phân tích, TT Đào tạo, Khối QTNNL Ha Noi 05/08/2015
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.